HARMONOGRAM ZAPISÓW DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2018/2019

Kryteria naboru na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

do publicznych przedszkoli zawarte art. 131 ust. 2 w ustawie z dnia 14 grudnia 2017r.

– Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2017 poz.59 z późn. zm.)

 

  1. Wielodzietność rodziny kandydata.
  2. Niepełnosprawność kandydata.
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
  7. Objecie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach w gminie Myszków

(Uchwała Rady Miasta w Myszkowie Nr XLI/329/17 z dnia 28 grudnia 2017r.)

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne

do potwierdzenia kryteriów

1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 12 kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno

– Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu,

przy kandydowaniu dziecka ośmioletniego i starszego

2. Dziecko, którego oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący dziecko/opiekunowie prawni/opiekun prawny sprawujący samodzielną opiekę  pracują/-je lub studiują/ -je  w trybie dziennym (stacjonarnym) 9 1.  zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

2.  wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

3. zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno- przedszkolnym 6 informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
4. Droga dziecka z domu rodziców/rodzica/ opiekunów prawnych/opiekuna prawnego, z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego publicznego przedszkola 3 informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO KRYTERIA NABORU NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA