Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 2 w Myszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 2 w Myszkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-12. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego poprzez samoocenę.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

 • WAVE web accessibility evaluation tool
  https://wave.webaim.org/
  stan na dzień: 2021-04-12
  0 błędów
  0 błędów kontrastu
  2 ostrzeżeń/alertów
  14 udogodnień
  23 elementów strukturalnych
  7 aria

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail przedszkole.nr2@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 313 48 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osobą do kontakt w sprawie dostępności jest dyrektor przedszkola Iwona Warmuz.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna