PROJEKTY

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Matematyka w zabawie ukryta”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk, mgr Ilona Szewczyk

Celem głównym projektu matematyczno-konstrukcyjnego pt”MATEMATYKA W ZABAWIE UKRYTA” jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci W wieku przedszkolnym, logicznego myślenia A także rozwijanie wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka jak i nauczyciela.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii” koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk

Projekt „TECHNIKOLUDEK” ma na celu kształtowanie wśród dzieci postawy prozdrowotnej, dbać o wspólne spędzanie czasu z rodziną, uwrażliwiać na piękno otaczającego świata oraz od najmłodszych lat dbać o bezpieczeństwo i odpowiedzialność wśród najmłodszych. Wszystko to przy użyciu nowoczesnych technologii. Projekt bardzo dobrze wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok 2021/2022.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Czyściochowe przedszkole”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk

Cele programu: wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością, poznawanie podstawowych zasad higieny, nabywanie nawyków prozdrowotnych, rozwijanie aktywności poznawczej.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
i historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Bliżej Pieska”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk

Głównym celem przeprowadzonego cyklu zajęć było edukowanie przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania się wobec zwierząt. Dzieci podczas zajęć wcielały się w rolę psów i kotów, poznały prawa zwierząt i obowiązki związane z opieką nad nimi.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk, mgr Ewa Latacz, mgr Ewelina Pędzik

Główne założenia i cele :
kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży,
uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
-kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia
tożsamości narodowej,
-dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
-poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu,
dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
-uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania
się poprawną polszczyzną,
-przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
-budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie
szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie
poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich
wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
zachęcanie do niesienia pomocy
-kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw –
znajomości swojej wartości jako człowieka

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk, mgr Ewelina Pędzik, mgr Ewa Latacz

Cel główny: rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A. 2.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk, mgr Ewelina Pędzik, mgr Ewa Latacz, mgr Marta Hoff

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „GRAMY ZMYSŁAMI ” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk, mgr Ewa Latacz

Cele programu:

  • zachęcanie najmłodszych dzieci do dbania o środowisko naturalne,
  • uczenie szacunku dla przyrody,
  • kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania
  • kształcenie dobrych nawyków w zakresie aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dzieciaki mleczaki”

koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk realizacja: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk, mgr Gabriela Księżyk, mgr Małgorzata Maroń, mgr Edyta Polak, mgr Ilona Szewczyk, mgr Ewa Latacz, mgr Marta Hoff, mgr Dagmara Nyziak, mgr Iwona Karcz, mgr Aneta Gocyła, mgr Ewelina Pędzik

Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

Projekt edukacyjny „Dzieci gotują”

koordynatorzy: mgr Ewa Latacz, mgr Marta Hoff

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z ekologią na TY”

koordynatorzy: mgr Ewa Latacz, mgr Marta Hoff

Ogólnopolski Projekt „Ekokulturalne przedszkole”

koordynator: mgr Dagmara Nyziak

Zadaniem projektu jest inspirowanie do realizacji działań związanych z ekologią oraz promowa ekokultury wśród dzieci.

Ogólnopolski Projekt „Książka (dla) przedszkolaka”

koordynator: mgr Dagmara Nyziak

Projekt czytelniczy, którego celem jest zachęcenie nauczycieli do realizacji działań związanych z czytelnictwem.

Ogólnopolski Projekt „Przyjaciel (nie) Potrzebnej Książki”

koordynator: mgr Dagmara Nyziak

Akcja, w ramach, której, przeprowadzana jest zbiórka książek. Przekazując książkę, wspomagamy osoby potrzebujące, placówki.

Projekt czytelniczy „Z książką przez świat” koordynatorzy: mgr Edyta Polak, mgr Małgorzata Maroń

Głównym założeniem opracowanego projektu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności. Także rozwijanie kontaktu z książką w taki sposób, by był on dla dzieci przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Magiczna moc bajek”

koordynator: mgr Ewelina Pędzik

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.