Regulamin

Cele i zadania przedszkola

I Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty /DZ. U> nr 67/ 99 poz. 329 z późniejszymi zmianami / oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

1/ Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
2/ Zadania wynikające z powyższego celu dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka i realizowane w ramach obszarów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej /Dz. U. Nr 61/ 2001 poz.625/

 • poznanie i rozumienie siebie i świata
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
 • budowanie systemu wartości

3/ Zadaniem przedszkola jest:

 • kontynuacja wychowania domowego i pomoc rodzicom w opiece nad ich dziećmi w czasie pracy
 • stwarzanie miejsca, w którym dzieci czują się dobrze, są bezpieczne, akceptowane przez innych i szczęśliwe
 • stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

4/ Zachowanie proporcji pomiędzy działaniami opiekuńczo – wychowawczymi, dydaktycznymi, wyrównawczymi, pozwoli dziecku osiągnąć wielostronny rozwój.
5/ Przedszkole stwarza te same warunki rozwoju i dziecko ma takie same szanse osiągnięcia sukcesu.
6/ Dziecko jest podmiotem w procesie wychowania, ma prawo do współdecydowania o sobie.

II Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi poprzez współpracę z poradnią, psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

1/ Przedszkole rozpoznaje możliwości rozwojowe dziecka i pomaga w podjęciu wczesnej interwencji.
2/ Powyższa pomoc organizowana jest w formie doradczej i wspierającej działania wychowawcze, a jej zakres i kierunki opracowane na podstawie wydanego orzeczenia przez poradnię.
3/ Przedszkole dostarcza rodzicom lub prawnym opiekunom wiedzę psychologiczną poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami z poradni na terenie przedszkola w celu konsultacji i porad.
4/ Dla dzieci zakwalifikowanych do pracy wyrównawczej na terenie przedszkola prowadzi się dzienniczek pracy wyrównawczej.

III Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, poprzez budzenie zainteresowań tradycjami własnego regionu. Kraju, wiążących się z rożnymi świętami, obrzędami i tradycjami.

1/ Wychowankowi przedszkola umożliwia się:

 • poznanie wytworów sztuki ludowej
 • udział w spotkaniach z twórcami ludowymi
 • poznanie legend charakter/stycznych dla danego regionu .
 • poznanie miejscowych zabytków, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej
 • poznanie i rozumienie zwrotów “Jesteśmy Polakami”, mówimy po polsku, mieszkamy w Polsce
 • rozpoznawanie symboli narodowych i rozumienie ich znaczenia
 • podtrzymywanie tożsamości religijnej przyjętej i praktykowanej przez dom rodzinny.

IV W przedszkolu organizuje się w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców /prawnych opiekunów/.

V Zajęcia z religii organizowane są w 7 oddziałach przedszkolnych.

VI Zajęcia z katechezy w przedszkolu odbywają się na podstawie programów i książek pomocniczych opracowanych i zatwierdzanych przez właściwe władze kościoła i dopuszczone do użytku przez MEN.

VII Przedszkole sprawuje opiekę nad powierzonymi przez rodziców dziećmi zapewniając bezpieczny i higieniczny pobyt na placówce

1/ Opiekę nad dziećmi w oddziałach 3-6 latków w czasie zajęć w przedszkolu sprawują nauczyciele.
2/ W czasie zajęć organizowanych przez przedszkole a odbywających się poza przedszkolem (np. wyjazd do teatru, wyjazd na warsztaty edukacyjne) opiekę sprawuje nauczyciel oraz dodatkowo pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa lub rodzic. Liczba opiekunów uzależniona jest od ilości dzieci i wynosi 1 opiekun na 15 dzieci.
3/ W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci wychowankowie przedszkola (za zgodą rodziców) objęci są ubezpieczeniem zbiorowym,
4/ W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez porozumienia z rodzicami, a w przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia dyrektora przedszkola.
5/ W przypadku stwierdzenia u dziecka /przebywającego w przedszkolu/ podwyższonej temperatury, złego samopoczucia lub nieszczęśliwego wypadku nauczyciel – opiekun powiadamia w pierwszej kolejności rodzica lub prawnego opiekuna dziecka i zgłasza w/w zdarzenie dyrektorowi przedszkola.

VIII Opiekę nad wychowankiem przedszkola w drodze z domu do przedszkola i w drodze powrotnej z przedszkola do domu sprawują rodzice, /prawni opiekunowie/, rodzeństwo powyżej 16 roku życia lub osoby przez rodziców upoważnione, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci.

1/ Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wpisują się na tzw. Listę bezpieczeństwa osoby uprawnione do odbioru dzieci podając: imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa.
2/ W przypadku odbioru dzieci z przedszkola przez osoby nie podane na liście bezpieczeństwa rodzice zobowiązani są do przedłożenia pisemnego upoważnienia osoby trzeciej z zaznaczeniem imienia, nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz numeru dowodu osobistego.
3/ Pracownicy pełniący dyżur podczas odbierania dzieci z przedszkola zobowiązani są do sprawdzenia tożsamości w/w osoby.

Organizacja przedszkola

I Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb. Oddziały tworzone są w zależności od kart zgłoszeń dziecka przedszkolnego na dany rok szkolny.

II Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Przy większej liczbie wychowanków dokonuje się podziału na oddziały liczące nie mniej niż 15 dzieci.

III W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów.

 1. Dwa oddziały dzieci 3 letnich rozpoczynających edukację przedszkolną.
 2. Oddział dzieci 4 – letnich kontynuujących edukację przedszkolną.
 3. Oddział dzieci 4 – 5 letnich rozpoczynających i kontynuujących edukację przedszkolną.
 4. Oddział dzieci 5 – letnich kontynuujących edukację przedszkolną.
 5. Oddział dzieci 5 – 6 letnich kontynuujących edukację przedszkolną.
 6. Oddział dzieci 6 letnich kontynuujących edukację przedszkolną.

IV Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Przedszkolnego Zestawu Programów dopuszczonego przez dyrektora przedszkola, zaopiniowanego przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

V Zajęcia w przedszkolu trwają od 15 do 30 minut, w zależności od wieku dzieci. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

VI W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe

 1. rytmika
 2. koło plastyczne
 3. koło szachowe

VII Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo tj. zajęć religii i nauki języka obcego i zajęć muzyczno-ruchowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat -15 minut
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – 30 minut.

VIII Dla każdego oddziału prowadzony jest dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej.
1) do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów/ i adresy zamieszkania
2) do dziennika zajęć wpisuje się przedszkolny zestaw wybranych programów wychowania, na których oparta jest praca edukacyjna
3) w dzienniku zajęć odnotowuje się również obecność wychowanków w każdym dniu w przedszkolu
4) fakt przeprowadzenia zajęć potwierdzona jest podpisem
5) zajęcia realizowane dodatkowo /na wniosek rodziców-prawnych opiekunów/ dokumentowane są poprzez prowadzenie odrębnego dziennika zajęć.

Organizacja pracy przedszkola

I Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwaniom rodziców /prawnych opiekunów/.

II Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy przedszkola, który wynosi 11 godzin.
2) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców
3) czas przeznaczony na realizację zajęć i zabaw obowiązkowych, który wynosi:
a) dla dzieci 3-4 letnich -15 minut
b) dla dzieci 5-6 letnich – 25 – 30 minut
4) zajęcia i zabawy dowolne, w tym pobyt na świeżym powietrzu /spacery, wycieczki/
5) zajęcia wyrównawcze wynikające z indywidualnego toku edukacyjnego
6 ) czas przeznaczony na spożywanie posiłków, indywidualny odpoczynek i bieżące czynności higieniczne w tym :
a) śniadanie 9:00-9:30
b) obiad 12:00- 12:30
c) podwieczorek 13:30-14:00

III Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Wychowankowie przedszkola

I Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

II Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

III W przedszkolu obowiązuje rejonizacja. Ewidencja dzieci objętych przyszłym obowiązkiem szkolnym /wykaz przesyłany z Biura Ewidencji Ludności/, oraz karta zgłoszenia dziecka do przedszkola złożona przez rodzica jest podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola.

IV Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

 • dzieci 6 letnie,
 • dzieci matek i ojców samotnie wychowujących te dzieci,
 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.

V Dziecko 6 letnie, ze względów zdrowotnych może być objęte nauczaniem indywidualnym na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego.

VI Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się w terminie od 15.03 do 30.03. każdego roku. Dodatkowe zapisy mogą być przeprowadzone w trakcie roku szkolnego, w zależności od liczby wolnych miejsc w placówce. Przyjętą formą rekrutacji jest karta zapisu i wywiad z rodzicami.

VII Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej i warunków pobytu w przedszkolu zapewniającymi bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochronę i poszanowania jego godności,
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusz tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) obiektywnej i jawnej oceny na temat jego rozwoju psychoruchowego,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

VIII Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

a) akceptacji takim jakim jest,
b) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
c) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju.
d) aktywnego -udziału w dyskusji z dziećmi dorosłymi,
e) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych
f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
g) badania i eksperymentowania,
h) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
i) jedzenia, picia, gdy jest głodny i spragniony.
j) zdrowego żywienia.
k) do nauki i zaspakajania własnych potrzeb.

IX Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów ustalonych w grupie, obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a szczególnie:
1) przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
2) dbanie o higienę własną i otoczenia,
3) dbanie o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
4) poszanowanie mienia przedszkolnego, swojego i kolegów

X W przypadku nie przestrzegania praw wychowanków przedszkola przez jego pracowników, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza fakt do dyrektora przedszkola.

Pomieszczenia przedszkola i tereny rekreacyjne

I Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje pomieszczenia:

1) 7 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem
2) pomieszczenia administracyjne:
a) gabinet dyrektora
b) pokój referenta ds. zaopatrzenia
c) pokój personelu przedszkola
3) szatnie wydzielone dla każdego oddziału
4) zaplecze sanitarne
5) pomieszczenia gospodarcze:
a) kuchnia ze zmywalnią i pomieszczeniem na przygotowanie posiłków
b) magazyn artykułów żywnościowych
c) piwnice, w tym pomieszczenia do przechowywania ziemniaków, warzyw, mięs i ryb, pomieszczenie opakowań i kiszonek
d) pralnia
e) magazyn czystej i brudnej bielizny
f) zsyp brudnej bielizny
g) pomieszczenia ciepłownicze
6) plac zabaw.

II Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest dyrektor przedszkola, który składa odpowiedzialność na poszczególnych pracowników przedszkola.

III Pracownicy przedszkola składają, pisemne oświadczenia /na okres zatrudnienia w przedszkolu/ o odpowiedzialności za mienie przedszkolne, za powierzony ich opiece sprzęt i pomoce.