STATUT

STATUT

          PRZEDSZKOLA NR 2

W MYSZKOWIE

Myszków 2021

STATUT PRZEDSZKOLA NR 2

OPRACOWANY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE

AKTY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

( Dz. U. z 2021r., poz.1082 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35).

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź., zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

4. Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.

(Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z poź. zm.).

5. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527).

Art. 102. 1. Statut przedszkola zawiera w szczególności:

1). Nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę;

2). Nazwę i siedzibę organu prowadzącego;

3). Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

4). Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

5). Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;

6). Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierana dzieci    z przedszkola przez rodziców lub upoważniona przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

7). Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;

8). Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami;

9). Organizację pracy przedszkola, w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi;

10). Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola –z radą rodziców;

11). Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie   z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący;

12). Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z :

a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających     z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale    i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

13). Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów,

14). Warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustawione.

Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1260) stanowi, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Decyzja należy do rodzica.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne………………………………………………5

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania………7

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje……………………………20

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola………………………………………27

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola……….34

Rozdział 6

Wychowankowie i ich rodzice……………………………………………46

Rozdział 7

Ceremoniał przedszkolny………………………………………………….56

Rozdział 8

Przepisy końcowe…………………………………………………………56

Statut Przedszkola nr 2 w Myszkowie z 2021r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa przedszkola

1. Przedszkole Nr 2 zwane dalej „ przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Nr 2.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową.

4. Siedzibą przedszkola jest Myszków , ul. Pułaskiego 7 A.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Myszków.

6. Siedzibą organu prowadzącego jest Myszków, ul. Kościuszki 45.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

w Katowicach.

8. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 2 w Myszkowie

9. Przedszkole używa pieczęci:

Przedszkole Nr 2

42-300 Myszków

Ul. Pułaskiego 7A

Tel. 34 313 48 66

NIP 5771808168 REGON 241969102

10. Dane kontaktowe przedszkola:

tel. / Fax ( 034) 313 48 66

e-mail: przedszkole.nr2@gmail.com

strona internetowa przedszkola : przedszkole-myszkow.pl

11. Nazwa skrócona Przedszkola brzmi: P2 w Myszkowie.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 2 w Myszkowie;

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkole Nr 2 w Myszkowie;

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego

Przedszkola Nr 2 w Myszkowie;

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2a.

1. Przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Nr 2 odbywa się zgodnie z:

1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –RODO ( Dz. Urz. UEL 119, s.1).

2) Ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r.,poz.1000)

2. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 2 w Myszkowie z siedzibą ul. Pułaskiego 7A, 42-300 Myszków, reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola.

3. W celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

w Przedszkolu, wprowadzono do stosowania i przestrzegania n/w dokumenty opisujące wymagania, zasady i regulacje dot. ochrony danych osobowych:

1) Polityka ochrony danych osobowych.

2) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

3) W Przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) oraz Administrator Systemu Informatycznego.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania

§3

Cele przedszkola

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągniecie dojrzałości do rozpoczęcia nauki w klasie I.

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów:

1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący.

2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji
bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, uwzględniając zasady promocji i ochrony zdrowia.

3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom
nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągniecie gotowości szkolnej.

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

§4

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze rozwoju.

2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość etniczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowaniu, majsterkowania, planowania
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowani wytworów swojej pracy.

1.) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie , za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole.

16. Organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17.Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur, umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

18. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

19. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

§ 5

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) porad i konsultacji;

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

8. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dziecku.

10. Pomoc psycholgiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) dziecka;

2) rodziców dziecka;

3) dyrektora przedszkola;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego

zajęcia z dziećmi;

5) poradni;

6) pomocy nauczyciela;

7) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art.15 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dziecka;

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym z poradniami

specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci.

13. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedszkole ( w tym objecie dziecka zajęciami specjalistycznymi) może udzielić tylko za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów.

14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana
w formie:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

2) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

3) zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekracza 4.

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

5) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

15. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

16. Działania o których mowa w ust.15, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

17. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy
z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

18.Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

19. Dyrektor przedszkola planując udzielanie pomocy, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią i innymi osobami.

20. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczna, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

21. Nauczyciele, specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

22. W przypadku gdy dziecko objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczna
w przedszkolu, odpowiednio nauczyciel lub dyrektor , planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczni – pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

23. W przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści wchodzący w skład zespołu:

1) dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,

2) opracowują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny uwzgledniający zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

3) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie powtórnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,

4) dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,

5) w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu.

6) dyrektor zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami, przekazuje informacje rodzicom.

24. Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia dzieciom, których w/w orzeczenie dotyczy:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające proces edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola,

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

4) indywidualne zajęcia specjalistyczne wspomagające proces edukacji w wymiarze określonym przez organ prowadzący,

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

25. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów
w przedszkolu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się,

3) współpraca z poradnia w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

26.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole (diagnoza przedszkolna);

27. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący
w przedszkolu, zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

28. W przedszkolu może być zorganizowana zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

27. Nauczyciele i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień
i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

28. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz

2) indywidualnie z uczniem

29. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,
z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

30. Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu;

2) w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym;

3) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, o funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu.

31. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

32. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

33. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka
w przedszkolu.

34. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami, Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom rodziców rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

35. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

36. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, na wniosek dyrektora przedszkola zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia zawodowego.

37. Do 15 kwietnia nauczyciele i specjaliści dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej dziecku objętemu pomocą, które realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; ocena ta jest uwzględniona przy sporządzaniu informacji o gotowości szkolnej, przekazywanej rodzicom do 30 kwietnia.

38. Do 15 czerwca nauczyciele i specjaliści dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej pozostałym dzieciom w danym roku szkolnym, dokonując oceny określają wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy
z dzieckiem w tym zalecone formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

49. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki i przechowywana jest w przedszkolu zgodnie
z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.

40. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 6

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

2. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor przedszkola lub komisja rekrutacyjna po wnikliwym zbadaniu sprawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka, czy dziecko może samodzielnie funkcjonować w grupie.

3.Kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

4. W przedszkolu zapewnia się:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

 3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

 5. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu.

5.Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi się zajęcia rewalidacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;

2) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb
i możliwości dzieci;

3) dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;

4) dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem.

7.Nauczyciel koordynuje udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z grupy jemu powierzonej, w szczególności:

 1. wnioskuje o objęcie dziecka  pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

 2. ustala terminy spotkań zespołu grupowego;

 3. we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami dziecka ustala formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla danego wychowanka;

 4. w każdym półroczu, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 5. na piśmie informuje rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim;

 6. respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 7. sporządza dokumentację dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami;

 8. na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

 9. dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie szczególnie dzieciom 6-letnim dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, umożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki
i wychowania w warunkach przedszkolnych.

9. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniami.

10. W przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności dziecka, dyrektor zobowiązuje rodzica do dostarczenia opinii
o stanie zdrowia dziecka, orzeczenia o niepełnosprawności i możliwościach funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

§ 7

Indywidulany model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:

1) Posiadanie własnego logo,

2) Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego

środowiska,

3) Współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,

4) Promowanie placówki w środowisku,

5) Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,

6) Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka,

7) Prowadzenie własnej strony internetowej,

8) Udział w projektach europejskich.

§8

Zadania przedszkola związane z nauką religii

1. Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii.

2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest pisemny wniosek rodzica. Życzenie udziału dziecka w zajęciach z religii może być odwołane w każdym czasie.

3. Zasady organizacji religii w przedszkolu regulują odrębne przepisy.

Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
( Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

§ 9

Zadania związane z bezpieczeństwem

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

4. Podczas organizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt
w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczycielkę oddziału do uczestnictwa,
a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców,
w wycieczce poza terenem miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie 10 dzieci.

5. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku „ Karta wycieczki” do dyrektora,

6. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce poza terenem miejscowości.

7. W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

9. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

10. Dzieci wracają z terenu kolumna prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

11. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem
i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

1). informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

2). okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

3). współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „ bezpiecznych” zachowań.

12. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

13. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikających z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§10

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola

i z przedszkola do domu

1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej, lub wprowadzić do sali i oddać pod opiekę nauczycielowi.

3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka, które zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo.

4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, osoby wskazanej przez rodziców.

5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musza być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola do godziny zadeklarowanej
w umowie z dyrektorem.

10. Jeśli istnieje potrzeba późniejszego przyprowadzania dziecka do przedszkola należy to zgłosić u wychowawcy dziecka, wynika to z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu pobytu zadeklarowanego
w umowie, ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

12. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 11

Dyrektor przedszkola:

1.Organami Przedszkola nr 2 są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz.

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

pracowników administracji i obsługi.

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli.

4) sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących.

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa

i powiadamia o tym stosowne organy.

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność z ich prawidłowe wykorzystanie.

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole.

9) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

10) jest odpowiedzialny za stan i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych – opiekunów tych pomieszczeń.

4. Zadania Dyrektora:

1) tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

2) organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do przedszkola;

3) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej;

4) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego,który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego.

Plan ten zawiera:

a) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli

przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

b) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w tym: tematykę szkoleń

i narad dla nauczycieli – harmonogram wewnętrznego doskonalenia nauczycieli oraz

tematykę i harmonogram obserwacji zajęć;

c) inne informacje uznane przez dyrektora za istotne;

5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru, przed zakończeniem każdego roku szkolnego, nie później niż do 31 sierpnia.

6) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola.

7) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.

8) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

9) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

10) przynajmniej raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu).

11) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

12) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i nadzorującemu.

13) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.

14) Prowadzenie współpracy z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami

nadzorującymi i kontrolującymi.

15) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

16) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom.

17) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki.

18) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i przepisami przeciwpożarowymi

19) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

20) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci
i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

21) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

22) zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym.

23) powiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie którego mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązku odbycia rocznego przygotowania w zakresie wychowania przedszkolnego.

24) opracowanie procedur, regulaminów o charakterze wewnętrznym.

25) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z regulaminem.

27) Prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

28) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

5. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni społeczny zastępca dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

6. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Miasta Myszkowa w zakresie działalności przedszkola.

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzin.

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego w przedszkolu.

8. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady postępowania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, w tym:

1) regulamin funkcjonowania przedszkola w warunkach pandemii;

2) zasady postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań dzieci;

3) regulamin organizowania wyjść poza teren przedszkola;

4) regulamin organizowania wycieczki.

§ 12

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady, tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu;

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Rada Pedagogiczna uchwala statut przedszkola i zmiany do statutu przygotowane przez zespól wyłoniony spośród członków Rady Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do uprawnionego organu o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce, lub w sprawach związanych
z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

12. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 13

Rada Rodziców

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

7. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablice informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

§ 14

Współdziałanie organów przedszkola

1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

1) zapewnić każdemu z nich możliwości działania i podejmowania decyzji
w granicach kompetencji określonych
Ustawą o systemie oświaty,

2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,

3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola
o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola. Proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

4. Do stałych form współpracy z rodzicami należą:

 1. zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola;

 2. zebrania grupowe organizowane przez nauczycieli 2 razy w roku;

 3. zebrania Rady Rodziców organizowane wg potrzeb;

 4. zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;

 5. uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, festynach;

 6. kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

 7. umieszczenie informacji na ogólnej tablicy ogłoszeń oraz tablicach grupowych.

5. Zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:

 1. Dyrektor przekazuje informacje na zebraniach Rady Pedagogicznej, w formie zarządzeń, za pomocą komunikatorów;

 2. Rada Pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski na zebraniach podsumowujących i szkoleniowych;

 3. każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji
  i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

a) gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji,

b) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, w trakcie planowania i podejmowania działań lub decyzji.

4) wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola.

5) wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji
w granicach swoich kompetencji.

6) Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola – Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację – Radę Rodziców.

7) Rada Rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi przedszkola lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

8) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, czynności organów przedszkola mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie, np.: protokołu.

§ 15

Zasady rozwiązywania sporów

1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest Dyrektor.

1) spory pomiędzy Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rozstrzyga dyrektor
w drodze negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając dobro dziecka,
w obecności przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2) w przypadku zaistniałego sporu pomiędzy Radą Rodziców a dyrektorem przedszkola, spór rozstrzyga się drogą negocjacji w obecności członków Rady Pedagogicznej i przedstawiciela organu prowadzącego.


Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 16

Praca wychowawczo – dydaktyczna

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczenie do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne oraz innowacje pedagogiczne. Wynikają one z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola.

4. Programy własne i innowacje dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor.

5. Innowacja może obejmować:

1) wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;

2) całe przedszkole, oddział lub grupę;

6. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

7. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań

8. Przedszkole współpracuje z podmiotami zewnętrznymi na rzecz innowacyjności
i działań podnoszących jakość pracy przedszkola.

9. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym
i indywidualnym.

10. Czas trwania zajęć wychowawczo – dydaktycznych powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3- 4 lat – 15 min.

2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – 30 min.

11. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zajęcia dodatkowe poza podstawa programową:

1) zajęciem dodatkowym jest nauka religii za zgoda rodziców;

2) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) nauka religii odbywa się dwa razy w tygodniu po 15 min. – dla dzieci 3,4 letnich, po 30 min. – dla 5 i 6 letnich. Dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną;

b) nauka języka angielskiego odbywa się dwa razy w tygodniu po 15 min. – dla dzieci 3,4 letnich, po 30 min. – dla 5 i 6 letnich;

3) Nauczyciel dokonuje zapisów dotyczących odbytych zajęć z religii i języka angielskiego w dzienniku grupowym.

12. Na realizacje podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

1) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( z tym, że w tej puli mieszczą się czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne);

2) pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;

13. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

1) zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.

2) zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

3) zajęcia z rewalidacji dokumentowane są w dzienniku indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

4) dzieci objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci objęte indywidualnym nauczaniem, przedszkole prowadzi odpowiednio dla każdego dziecka dziennik indywidualnych zajęć albo dziennik indywidualnego nauczania.

14. Przedszkole gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych lub pomocą psychologiczno – pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez specjalistów, a także indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, oraz indywidualne programy zajęć.

15. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. Zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek
i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

16. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji ora chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalni pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np.: oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie
z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

17. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

18. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

19. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia:

1) sale dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem,

2) salę gimnastyczną;

3) sale rekreacyjną;

4) gabinet terapeutyczny;

3) korytarze;

4) gabinet dyrektora, szatnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze
i sanitarne, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi,

5) plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem oraz boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

20. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw.

§ 17

Arkusz organizacji przedszkola

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie określonym w aktualnym rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

1) Arkusz organizacji przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna Przedszkola i Związki Zawodowe;

2) Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza:

a) Burmistrz Miasta Myszkowa.

b) Organ Nadzoru Pedagogicznego.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

1) podaje się także godziny pracy dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 18

Ramowy rozkład dnia

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

2. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład ten umieszcza się w dzienniku zajęć grupy i podaje do wiadomości rodziców.

§ 19

Funkcjonowanie przedszkola

1. Przedszkole Nr 2 w Myszkowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Burmistrza Miasta Myszkowa na wniosek Dyrektora Przedszkola.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin;

2) przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00, w tym 5 godzin dziennie od 8.00-13.00 obowiązuje czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wydłużony o czas trwania religii lub języka angielskiego;

3) czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj.: od 01.09 do 31.08. każdego roku i jest wykorzystana na: wykonanie remontów i czynności porządkowych, pracownicze urlopy wypoczynkowe, dyżury nauczycieli w aktualnie czynnym przedszkolu z terenu miasta.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala Gmina. Dotyczy to kosztu odpłatnych świadczeń poza podstawę programową.

1) rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci zgodnie ze złożonym wnioskiem zapisu lub deklaracją kontynuacji;

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej;

3) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów zadeklarowanych we wniosku zapisu lub deklaracji kontynuacji godzin ( poza podstawą programową).

4) wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi : 1 zł za każdą zadeklarowaną godzinę wykraczającą poza podstawę programową na I dziecko, 0.50 zł za II dziecko, III dziecko oraz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności jest zwolnione z opłaty.

3. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z następującej liczby posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dziecka.

4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

1) do 15-go każdego miesiąca opłaty za usługi i za żywienie.

5. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

6. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MENiS.

7. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii ( nieodpłatnie);

8. Dzieci za zgodą rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań organizowanych przez przedszkole nieodpłatnie.

9. Czas trwania, forma organizacyjna zajęć dostosowana do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok 15minut dla 3-4- latków, i 30 minut dla 5-6- latków.

10. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§ 20

Pracownicy przedszkola

1. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

§ 21

Odziały przedszkolne

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczyciel, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań
z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Da zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci
w przedszkolu.

§ 22

Plan pracy nauczycieli

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:

1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka ( zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna);

2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy
i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach ( w sali, łazience,
w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków);

3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami;

4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę;

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin
w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem;

6) nie pozostawia powierzone mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zając się osoba z obsługi ( woźna, pomoc nauczyciela), nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność;

7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika –
w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale;

8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu;

9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

w oddziale ( kontakty);

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.

4. Nauczyciel planuje prace z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej :

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilka dni, tygodnia, miesiąca;

2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci;

3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną
z podstawą programową;

4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

§ 23

Monitoring

 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia wprowadzono nadzór nad pomieszczeniami Przedszkola oraz terenem wokół Przedszkola w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), zgodnie z art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz.996 i 1000) /.

 1. administratorem systemu monitoringu (operatorem systemu monitoringu) jest Przedszkole nr 2 w Myszkowie, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 7A 42-300 Myszków, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola;

 2. monitoring nie narusza godności oraz dóbr osobistych uczniów, pracowników
  i innych osób – nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni;

 3. nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować. Przedszkole przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania;

 4. po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3), uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

 5. obszar (pomieszczenia i teren) objęty monitoringiem został oznaczony piktogramami, zawierającymi treść klauzuli informacyjnej Administratora oraz wizerunek kamer, które umieszczono w pobliżu miejsc nadzorowanych,
  w widocznych miejscach;

 6. Przedszkole stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

§ 24

1. Przedszkole Nr 2 w Myszkowie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.

3. Zasady zatrudnienia nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela,
a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.

4. Dyrektor przedszkola zatrudnia nauczycieli, nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym i pracowników nie będących nauczycielami na podstawie odrębnych przepisów.

5. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje

i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

6. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku;

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów pożarowych;

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

7) bezwzględne przestrzeganie regulaminów i procedur dotyczących reżimu sanitarnego w czasie pandemii.

§ 25

Zakres zadań nauczyciela

1. Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi prace wychowawczo – dydaktyczna w powierzonym

oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem.

4. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora.

5.Rolą nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu.

6. W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
w zakresie I etapu edukacyjnego.

7. Nauczyciel obowiązany jest dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

8. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności
i zainteresowania, prowadzi obserwację pedagogiczną oraz na bieżąco informuje rodziców o postępach i problemach dziecka, służy pomocą i radą w sytuacjach problemowych

9. Nauczyciel rozpoznaje sytuację domową dziecka ( a w przypadku zauważenia niepokojących oznak patologii lub zaniedbań zgłasza uwagi i współpracuje
z dyrektorem i instytucjami wspierającymi rodzinę i dziecko).

10. Nauczyciel kontroluje obecność dzieci i składa miesięczne zestawienie intendentce przedszkola ( ostatniego dnia każdego miesiąca.)

11. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

12. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy.

13. W ramach czasu pracy o którym mowa w pkt.11 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z dziećmi albo na ich rzecz;

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

14. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania

przedszkolnego i korelowania ich treści;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów

ewaluacji pracy opiekuńczo – edukacyjnej;

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także

w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) wspólne opiniowanie przygotowanych autorskich, samodzielnie opracowanych przez nauczyciela, innowacyjnych i eksperymentalnych programów wychowania przedszkolnego.

Inne zadania nauczyciela:

1. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

3. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki wklasie I szkoły podstawowej.

4. Nauczyciel przygotowuje do końca 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 – letnich.

5. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

6. Nauczyciel koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z grupy jemu powierzonej, w szczególności:

1) wnioskuje o objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

2) ustala terminy spotkań zespołu grupowego;

3) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami dziecka ustala formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla danego wychowanka;

4) w każdym półroczu, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5) na piśmie informuje rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim;

6) respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) sporządza dokumentację dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami;

8) na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

9) dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

7. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

8. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń.

9. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

10.Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowań i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców, stronę internetową przedszkola, grupy oraz różnych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice.

11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących.

13. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej.

14. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

15. Poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

16. Współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci.

17. Współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych.

18. Przestrzeganie Regulaminu Rady Pedagogicznej.

19. Otaczanie indywidualna opieka każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;

3) włączenia ich w działalność przedszkola.

20. Prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy.

21. Szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.

22. Korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

23. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

24.Bezwzględne przestrzeganie regulaminów i procedur dotyczących reżimu sanitarnego w czasie pandemii.

25. Przekazywanie procedur i zasad obowiązujących w przedszkolu w czasie pandemii dzieciom i rodzicom.

§ 26

Zespoły problemowo – zadaniowe

1. W przedszkolu działają:

1) zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, do zadań którego należy
w szczególności:

a) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu;

b) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie;

c) zapoznaje Radę Rodziców z uchwalonymi zmianami w statucie;

2) zespół nauczycieli ds. pracy przedszkola, udział w projektach i konkursach;

3) zespół nauczycieli ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

4) zespół nauczycieli ds. strony internetowej przedszkola, do zadań którego należy w szczególności:

a) zamieszcza statut wraz z wprowadzonymi zmianami na stronie internetowej przedszkola;

b) prowadzi stronę internetową placówki;

c) upowszechniania informację o przedszkolu (folder, logo przedszkola,)

d) umieszcza na stronie ważne wydarzenia i zdjęcia z życia przedszkola ( konkursy, uroczystości przedszkolne, wycieczki, wyjścia).

5) zespół nauczycieli ds. promocji przedszkola do zadań którego należy
w szczególności:

a) dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;

b) promowanie działań idących w kierunku integracji dzieci;

c) prowadzenie kroniki przedszkola;

d) organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych.

2. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy w szczególności:

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć stosowanie do potrzeb;

4) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

5) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych;

6) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie

problemów wychowawczych;

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli;

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli;

9) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne;

11) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zadania nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

1. Nauczycielami ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym są: logopeda
i nauczyciel wspierający prowadzący zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

2. Realizują oni zadania i obowiązki nauczyciela przedszkola.

3. Ponadto logopeda:

1) otacza opieką logopedyczną wyznaczone dzieci i prowadzi logoterapię
w przedszkolu;

2) diagnozuje logopedycznie, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

3) podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawanie zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspiera nauczycieli, i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4) systematycznie prowadzi zajęcia terapeutyczne;

6) prowadzi indywidualne i zespołowe ćwiczenia logopedyczne z dziećmi objętymi

Terapią logopedyczną;

7) prowadzi zespołowe i grupowe ogólnorozwojowe ćwiczenia narządów artykulacyjnych z dziećmi we wszystkich oddziałach przedszkolnych;

8) współpracuje z rodzicami, prowadzi zajęcia z udziałem rodziców w celu demonstrowania ćwiczeń i ustalenia z nimi toku pracy w domu;

9) prowadzi doradztwo logopedyczne;

10) prowadzi warsztaty logopedyczne dla nauczycieli, rodziców i dzieci;

11) niweluje wady wymowy, likwiduje błędy w pracy narządów mowy;

12) współpracuje z nauczycielami przedszkola w celu dostosowania realizowanych treści do możliwości dzieci;

13) prowadzi obowiązująca dokumentację;

4. Ponadto nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym

( nauczyciel wspomagający):

1) prowadzi obserwację dzieci niepełnosprawnych oraz innych dzieci wykazujących

niepokojące symptomy zachowań rozwojowych;

2) otacza opieką dzieci niepełnosprawne, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre

samopoczucie w grupie;

3) rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, prowadzi

wnikliwa obserwację pedagogiczną oraz wspomaga dzieci w procesie kształcenia;

4) rozpoznaje sytuację domową dzieci niepełnosprawnych i ich stan zdrowia;

5) dostosowuje program nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych

i do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

6) bierze udział w pracy zespołu opracowującego IPET;

7) udostępnia rodzicom opracowany IPET;

8) udziela dzieciom niepełnosprawnym pomocy ponadto wykorzystaniem w pracy

specjalnych metod i odpowiednio dostosowanych pomocy dydaktycznych;

9) opracowuje wraz z nauczycielem strategię zajęć, aby nauczanie dzieci

niepełnosprawnych było skuteczne i uwieńczone sukcesami;

10) wspiera integrację miedzy dziećmi ( m.in. podczas spotkań dzieci na imprezach

i uroczystościach przedszkolnych);

11) buduje integrację pomiędzy nim samym, a nauczycielem wychowawcą;

12) buduje integrację pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych
i niepełnosprawnych;

13) wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych przez kształtowanie u nich prawidłowej postawy wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy dziecka na zajęciach, udzielanie porad dotyczących korzystania ponadto z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych.

5. Ponadto nauczyciel rehabilitacji ruchowej:

1) prowadzi rehabilitację ruchową z dziećmi, na podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub rozpoznania lekarza;

2) systematycznie wzbogaca wiedzę specjalistyczną i stosuje nowoczesne metody pracy z dziećmi;

3) prowadzi obowiązującą dokumentację;

4) współpracuje z nauczycielami przedszkola w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów;

5) współuczestniczy w planowaniu i realizowaniu pracy z dziećmi;

6) systematycznie obserwuje i dokumentuje stan rozwoju dzieci ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych;

6. Ponadto terapeuta pedagogiczny:

1) prowadzi badania i działania diagnostyczne dzieci z zaburzeniami i odchyleniami

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze

terapeutycznym;

3) podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –

pedagogicznej.

7. Zadania nauczyciela religii :

1) realizuje program zatwierdzony przez władze Kościoła Katolickiego i głosi Słowo Boże;

2) prowadzi katechezę z dziećmi, których rodzice wyrazili zgodę;

3) kształtuje osobowość chrześcijańską dzieci, w odwołaniu do ich aktualnych doświadczeń;

4) podejmuje twórcze działania na rzecz przemiany duchowej dzieci;

5) kształtuje u dzieci odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka;

6) kształtuje u dzieci wrażliwość na krzywdę ludzką;

7) uczestniczy w Radach Pedagogicznych, szkoleniach i uroczystościach przedszkolnych.

§ 27

Zadania pracowników administracyjno – obsługowych

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych:

1) Pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa.

2) Referent do spraw zaopatrzenia.

3) Kucharz.

4) Pomoc kucharza.

5) Konserwator.

2.Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia

dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

1)zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola;

2) wspomaga nauczyciela w opiece nad dziećmi (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.

4. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów i procedur dotyczących reżimu sanitarnego w czasie pandemii.

Zadania woźnej oddziałowej /pomocy nauczyciela.

4. Przedszkolna woźna oddziałowa/ pomoc:

1) sprawuje czynności opiekuńcze nad dziećmi;

2) wykonuje czynności obsługowo – porządkowe, wg szczegółowych przydziałów;

3) w zakresie czynności opiekuńczych woźna oddziałowa obowiązana jest do udzielania pomocy nauczycielce i wykonania jej poleceń, związanych z praca powierzonego oddziału dzieci, a w szczególności:

a) utrzymywać czystość w powierzonych pomieszczeniach, wg indywidualnego

przydziału zadań;

b) prać i prasować firany, obrusy, ręczniki, fartuchy itp.;

c) dbać o czystość w umywalniach i sanitariatach;

d) przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań

służbowych;

e) wg ustalonego harmonogramu pełnić dyżury w szatni przedszkolnej;

f) pomagać przy wydawaniu posiłków ( rozkładanie i sprzątanie naczyń);

g) porządkować teren wokół budynku i przydzielone pomieszczenia gospodarcze.

5. Tygodniowy wymiar czasu woźnej oddziałowej/ pomocy wynosi 40 godzin tygodniowo.

6. Woźna oddziałowa/ pomoc wykonuje inne polecenia zlecone przez dyrektora,
a wynikające z organizacji przedszkola.

Zadania referenta do spraw zaopatrzenia i administracji.

1. Do obowiązków referenta ds. zaopatrzenia należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad całością sprzętu i pomieszczeń przedszkola;

2) organizacja zaopatrzenia w sprzęt, środki żywnościowe, środki czystości i ochrony

osobistej;

3) prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej, zgodnie z obowiązującymi

przepisami w ustaleniu z Dyrektorem Przedszkola i Miejskim Zarządem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Myszkowie: rejestr zakupów dziennych; kartoteki artykułów; ewidencja wydanych z magazynu artykułów, każdorazowo kwitowanych przez kucharkę; ewidencja i kartoteki artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości; sporządzanie dziennych raportów i miesięcznych sprawozdań żywieniowych.

2. Referent jest zobowiązany do:

1) pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz miesięczne

rozliczenie z nich z MZEASiP. w Myszkowie;

2) sporządzanie i eksponowanie w wyznaczonym miejscu jadłospisów;

3) umieszczanie regularnego jadłospisu na tablicy informacyjnej w przedszkola;

4) żywienia dzieci zgodnie z obowiązującym prawem;

5) uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, naradach roboczych Rady

Pedagogicznej, Rady Rodziców, jeżeli będzie taka konieczność;

6) nadzorowania sposobu sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywnościowych

dzieciom.

3. Referent wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola, związane z organizacją pracy w przedszkolu.

4. Referent ponosi odpowiedzialność materialną za magazyn.

5. Tygodniowy czas pracy referenta wynosi 40 godz.

Zadania kucharza.

1. Kucharz obowiązany jest do:

1) higienicznego i punktualnego przyrządzania zdrowych, kalorycznych

i urozmaiconych posiłków;

2) przyjmowania produktów z magazynu, codziennego kwitowania ich zużycia
w raportach;

3) zorganizowania pracy na poszczególnych stanowiskach kuchennych;

4) prowadzenia podręcznego magazynu;

5) wyparzania jaj;

6) obróbki mięs;

7) udziału w przygotowaniu jadłospisów.

2. W obrębie przydzielonego warsztatu pracy obowiązkiem kucharza jest:

1) udział w naradach roboczych i spotkaniach z rodzicami;

2) odpowiedzialność za czystość pomieszczeń kuchennych, sprzętów i naczyń;

3) odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania przez pracowników kuchni, powierzonego sprzętu;

3. Kucharz wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

4. Tygodniowy czas pracy kucharza wynosi 40 godz.

Zadania pomocy kucharza.

1. Pomoc kuchenna obowiązana jest do wykonywania czynności zleconych przez kucharza, w tym do:

1) dokonywania obróbki warzyw, owoców i pieczywa;

2) utrzymywania w należytej czystości miejsca pracy ( kuchnia, obieralnia, piwnice);

3) zmywania i wyparzania naczyń kuchennych;

4) uczestniczenia w wydawaniu posiłków i zachęcania dzieci do ich spożywania;

2. Pomoc kuchenna wykonuje inne czynności zlecone przez kucharza, wynikające
z organizacji pracy kuchni.

3. Pomoc kuchenna wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola,

wynikające z organizacji pracy przedszkola.

4. Tygodniowy czas pracy pomocy kuchennej wynosi 40 godz.

Zadania pracownika gospodarczego:

1. Pełni nadzór nad całym obiektem, dba o prawidłowe zabezpieczenie mienia przedszkola, sprawność urządzeń sanitarnych, elektrycznych i cieplnych.

2. Sygnalizuje dyrektorowi potrzeby bieżących napraw.

3. Utrzymuje czystość na powierzonym jego opiece odcinku:

1) teren wokół przedszkola;

2) piaskownice;

3) kontenery;

4) odśnieżanie;

5) piwnice, kotłownię;

4. Dokonuje bieżących napraw zabawek, pomocy i sprzętu.

5. Dokonuje transportu zakupionych produktów.

6. Usuwa bezpośrednio po zgłoszeniu wszelkie usterki związane z funkcjonowaniem budynku, zapewniając bezpieczny pobyt dzieciom oraz możliwość realizowania przydzielonych zadań wszystkim pracownikom przedszkola.

7. Alarmuje odpowiednie służby pogotowia, policji itp. oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia.

8. Tygodniowy czas pracy pracownika gospodarczego wynosi 20 godz.

9. Wykonuje inne polecenia zlecone prze dyrektora Przedszkola, a wynikające
z organizacji pracy przedszkola.

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 28

Wychowankowie

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

a) dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne;

b) przedszkole współpracuje z gminą w celu zapewnienia warunków do realizacji

prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3 -5 lat.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat , od początki roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat.

3. Do przedszkola mogą uczęszczać w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie (rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin zastępczych i rodziców niepełnosprawnych oraz na prośbę rodziców).

4. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany wydać rodzicom zaświadczenia o spełnianiu

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez ich dzieci.

5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym,
w którym kończy 8 lat.

6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, dziecko nie przynosi do przedszkola zbędnych przedmiotów.

7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, wychowanek ma prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 29

Zasady przyjęć do przedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z gminy Myszków. Dzieci z innych gmin

przyjmowani są po podpisaniu porozumienia między gminami.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczeń

o potrzebie do kształcenia specjalnego.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat nie dłużej jednak do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Odroczenie obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły uwzględniając opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5. Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

6. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego ( kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych),

7. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa § 19 ust 9, odpowiednio:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.).

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą
z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 575 ze zm.),

5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 2-4, są składane w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

9. Oświadczenie, o których mowa w ust. 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa
w ust. 8, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

11. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.

12. W przedszkolu nie obowiązuje rejonizacja.

13. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

14. Kryteria wskazane w ust. 13 mają taką samą wartość.

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydata na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod wagę kryteria określone przez organ prowadzący
w Myszkowie z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa harmonogram rekrutacji.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 30

Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów;

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 31

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację
  o liczbie wolnych miejsc.

 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczanie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona
  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.

 9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 32

Prawa i obowiązki wychowanków

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji

o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) akceptacji takim jakie jest;

2) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

3) opieki i ochrony;

4) właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju;

5) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

6) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

7) ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności;

8) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

9) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego;

10) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych);

11) znajomość swoich praw oraz obowiązków takich jak:

a) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych

(szanować prawa innych ludzi);

b) zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną;

c) służyć pomocą młodszym i słabszym;

d) dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia na miarę swoich możliwości;

e) przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim:

f) starać się w miarę możliwości wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków np.: dyżurnych;

g) respektować polecenia nauczyciela i innych osób uczestniczących w procesie wychowania;

h) przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.

2. Ponadto wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

2) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań z zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności;

3) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;

4) nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola;

5) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby;

6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

7) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

8) stałej uwagi i opieki nauczyciela;

9) opieki ze strony innych pracowników przedszkola;

10) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

11) racjonalnego żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

13) nagradzania wysiłku i osiągnięć;

14) znajomości swoich praw i obowiązków.

3.. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu,

ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na

polecenia personelu przedszkola;

2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;

3) poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych;

4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu

przedszkola na miarę własnych możliwości;

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli

i innych pracowników przedszkola;

6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

7) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

§ 33

Obowiązki rodziców

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/ prawnych opiekunów dziecka

należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu;

2) respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo;

4) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory

i pomoce;

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2. Rodzice maja obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora przedszkola
o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym i sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

4. W przypadku nie przyprowadzania dziecko (3-4-5) letniego przez rodziców na obowiązkowe zajęcia do przedszkola Rada Pedagogiczna może podjąć Uchwałę o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

5.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:

1) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;

3) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

\

§ 34

Prawa rodziców

1. Rodzice maja prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z Planu Rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, konsultacji

indywidualnych z nauczycielem;

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy;

4) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je

w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

i opinii na temat pracy przedszkola;

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny;

8) udziału w różnych spotkaniach oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych,

w organizowanych zebraniach, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości).

§ 35

Zasady odpłatności za przedszkole

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.

 2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone
  w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami
  Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty za korzystanie z posiłków.

 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

 4. Rodzic dziecka korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce:

 1. 100% – za dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko,

 2. 50% – za każde dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje dzieci,

 3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem i rodzicami na pierwszym zebraniu ogólnym,

 4. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

5. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

 1. rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15 dnia danego miesiąca z góry;

 2. opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe;

 3. wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca;

 4. rodzic zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty do przedszkola do 15 dnia każdego miesiąca;

 5. zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 36

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

1. Dyrektor w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

2) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole ( za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu do przedszkola;

3) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu ( np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka
w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania
w instytucji publicznej;

4) ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców;

5) zalegania z odpłatnością za przedszkole co mniej dwa miesiące.

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy
z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka;

2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc;

3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków;

4) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

4. Skreślenie następuje na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale dyrektor powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

5. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.

6. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

ROZDZIAŁ 7

§ 37

Ceremoniał przedszkola

 1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe
  i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.

 2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.

 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.

 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

 5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali zajęć, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie.

 6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.

 7. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

ROZDZIAŁ 8

Przepisy końcowe

§ 38

Dokumentacja przedszkola

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) zapoznanie Rady Rodziców z projektem statutu i uzyskanie pozytywnej

opinii, wydanej na jego temat;

2) udostępnianie statutu przez dyrektora Przedszkola na życzenie osób

zainteresowanych;

3) publikacje na stronie internetowej przedszkola.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Uchwalono Uchwałą nr 26/09/2020 podczas zebrania Rady Pedagogicznej z dnia
30 września 2020r.

Rada Pedagogiczna:

1……………………………………..

2……………………………………..

3……………………………………..

4……………………………………..

5……………………………………..

6……………………………………..

7……………………………………..

8……………………………………..

9……………………………………..

10……………………………………

11……………………………………

12……………………………………

13……………………………………

Uchwała nr 12 Rady Pedagogicznej z 15.09.2021r.

w sprawie wprowadzenie tekstu jednolitego Statutu Przedszkola

nr 2 w Myszkowie

Na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Pedagogiczna zatwierdza jednolity tekst Statutu Przedszkola Nr 2
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 12\09\2021r.

§ 2

Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się dotychczasowy Statut Przedszkola Nr 2 21a/08/2019 z dn. 28.08.2019r.Nabiera mocy prawnej Statut Przedszkola Nr 2 w Myszkowie uchwalony Uchwałą Nr 12\09\2021 w powyższym brzmieniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2021r. z mocą obowiązującą od 01.września 2021r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 15.09.2021r.

…………………………………..…………………….

(przewodniczący rady pedagogicznej)