STATUT

Przedszkola Nr 2 w Myszkowie

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324),

– załączniki Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. ), oznaczone w arkuszu odpowiednio symbolem „ Z1R1” i „ Z2R1”,

– załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 4, poz. 17), oznaczony w arkuszu kontroli symbolem „ Z1R2”,

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228, poz. 1487 ), oznaczony w arkuszu kontroli symbolem „ R3”.

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa przedszkola

 1. Przedszkole Nr 2 zwane dalej „ przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

 2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Nr 2 w Myszkowie

 1. Siedziba przedszkola mieści się w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 7A.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Myszków.

 3. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych a realizację podstawy programowej ( 8.00 – 13.00).

§ 2

Cele i zadania przedszkola

 1. Celem przedszkola jest ukierunkowanie rozwoju oraz wczesna edukacja dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

 2. Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów zadania w następujący sposób:

 1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej,

 2. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

 3. udzielanie i organizowanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznymi, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

 4. wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „ gotowości szkolnej”,

 5. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczna w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 6. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosowanych rozporządzeń.

§2.1. Statut przedszkola określa

1)Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w

szczególności w zakresie:

a udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

– pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z

inicjatywy:

a) rodziców dziecka,

b) nauczyciela,

c) wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,

d) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

– korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

– pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć

logopedycznych

– pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku polega na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości

psychofizycznych dziecka.

– pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

– organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

– pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.

– zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy , które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

– zajęcia socjoterapeutyczne orz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

– nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

– działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

– w razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczną – pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

– planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup.

– zespół, o którym mowa w ust. 14, tworzy dyrektor.

– zespół tworzony jest dla:

a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczną – pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taka pomocą.

– pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów,

– zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają przepisy szczegółowe.

– zadania logopedy e zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

b)diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

d)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

b) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

– Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie szczególnie dla dzieci 5-6- letnich w przypadku długotrwałej choroby potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim i w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

– do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor przedszkola lub komisja rekrutacyjna pod wnikliwym zbadaniu sprawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka, czy dziecko może samodzielnie funkcjonować w grupie.

– w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności dziecka, dyrektor zobowiązuje rodzica do dostarczenia opinii o stanie zdrowia dziecka, przeczenia o niepełnosprawności i możliwościach funkcjonowania dziecka w grupie.

c)umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2) Statut określa:

a) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole , a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

– przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści; metod i organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym przyrodniczym poprzez:

 • zapewnienie opieki wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

 • tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

 • pełnienie wobec rodziców ( opiekunów prawnych ) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze

3)Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu

oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

– w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

– w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźne oddziałowe pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.

– do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiekolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmuje stosowne decyzje.

– w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki ) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła.

Przedszkolaki z niepełnosprawnością o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mogą brać udział w wycieczce, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.

Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

– podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

– w czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

– podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

– dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

– w trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym ( uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców), opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełna odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Są oni odpowiedzialni również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę grupą, do której należą.

4)Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważniona przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.

 • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo do godziny 17.00

 • Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualnienia go w razie potrzeby ( lista bezpieczeństwa ).

 • Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje potwierdzone przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.

 • Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

 • Jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub woźna oddziałowa winni przestrzegać zasad, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 16 lat.

 • Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa. W takiej sytuacji nauczyciel powiadamia Dyrektora, który wydaje dyspozycję, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

 • W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola, ( sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie SA zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 • Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel telefonicznie powiadamia rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
 • Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia Dyrektora, który podejmuje decyzje o

a) powiadomieniu policji

b) odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/opiekunowie prawni są w

domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad

dzieckiem.

5) Organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności

potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

– na wniosek rodziców /prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być

prowadzone zajęcia dodatkowe. Uczęszczanie dzieci na te zajęcia zależy

od dobrowolnej decyzji rodziców.

– czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany

do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§ 3

Statut Przedszkola określa

 1. Szczegółowe kompetencje organów przedszkola którymi są:

 1. dyrektor przedszkola
 2. rada pedagogiczna
 3. rada rodziców

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników samorządowych. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola.

1) Dyrektor w szczególności jest odpowiedzialny za:

 • dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej,

 • realizację zarządzeń organów nadzorujących przedszkole,

 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,

 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego,

 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

2) Dyrektor kierując przedszkolem powinien:

 • realizować uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 • kierować pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

 • zapewniać właściwe warunki materialne, kadrowe i organizacyjne dla działalności przedszkola,

 • organizować każdą pracę w przedszkolu, dbając o dobrą atmosferę, nie narzucając swoich poglądów,

 • zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom.

3) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych przedszkola,

 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

 • występowania z wnioskami w sprawie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

 • dysponowania przyznanymi środkami finansowymi i ponosi przy tym odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

4) Dyrektor realizując swoje zadania współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i związkami zawodowymi.

5) Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe dysponowanie środkami

finansowymi przydzielonymi przedszkolu w planie finansowym.

Jest odpowiedzialny za ich prawidłowe wykorzystanie.

6) Dyrektor ma obowiązek dokonywać oceny pracy każdego nauczyciela

z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty.

7) Dyrektor wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli

8) Dyrektor organizuje postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego.

9) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego Nowa reguła to tzw. Nadzór ekspercki oparty na hospitacjach i wizytacjach wizytatorów (dyrektorów) w szkołach i na lekcjach. Nadzór pedagogiczny jest realizowany poprzez działalność diagnostyczno – oceniającą i wspomagającą.

10) Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania dzieci do

przedszkola, przenoszenia ich do innych oddziałów na prośbę rodziców.

11) Dyrektor wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku

przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem ( art. 16 ust. 8 USO )

12)Dyrektor jest odpowiedzialny za zorganizowanie na placówce pomocy

psychologiczno – pedagogicznej wobec tych dzieci, u których

rozpoznano potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne, wynikające zarówno ze szczególnych uzdolnień, jak

i niepełnosprawności czy innego rodzaju potrzeb edukacyjnych.

13) Dyrektor administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

Zgodnie z ustalonym regulaminem.

14) Dyrektor przedszkola jest organizatorem okresowej inwentaryzacji

majątku przedszkolnego.

Rada pedagogiczna.

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.
 3. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 8. Nauczyciele tworzą zespoły ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej po wyznaczeniu przez dyrektora.
 9. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących zespół należy:
  1. ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
  2. określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego opinię lub orzeczenia, uwzględniając zawarte w nich zalecenia,
  3. założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb dziecka,
  4. opracowanie planu działań wspierających dla dziecka,
  5. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku,
  6. przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
  7. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  8. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
  2. zatwierdzanie planów pracy placówki,
  3. podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
  6. ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
  7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwałą podejmowana jest realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli,

projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie

nagród i wyróżnień,

  1. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
  2. w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego,
  3. powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
  4. powierzenia stanowiska społecznego zastępcy dyrektora,
  5. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
  6. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
  7. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

Rada Rodziców.

 1. Struktura Rady Rodziców.

 • W przedszkolu działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców.

 • Na terenie przedszkola działają dwa „szczeble” przedstawicielstw rodziców. Na poziomie grupy wybierane są Rady Oddziałowe. Po jednym przedstawicielu z Rady Oddziałowej wchodzi do Rady Rodziców.

 • Rada Rodziców składa się z 7 – u przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola. W jej składzie wyróżnia się: 3 – osobową Komisję Rewizyjną oraz Prezydium Rady: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.

 1. Przepisy dotyczące regulaminu Rady Rodziców.

 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Tryb uchwalania regulaminu pozostaje w decyzji członków Rady.

 • Regulamin określa: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i wyboru przedstawicieli tych Rad do Rady Rodziców, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Kompetencje Rady Rodziców:

 • może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole, oraz organu nadzoru z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

– opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora

przedszkola,

 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,

 • przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informacje o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora,

 • może wnioskować, wspólnie z Rada Pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu,

 • opiniuje wprowadzenie do przedszkola planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 • opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

 • może występować z wnioskami o ocenę pracy nauczyciela,

 • może delegować swojego przedstawiciela do zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora,

 • może przekazywać środki na finansowanie działalności przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki,

 • deleguje swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzoru do zbadania odwołania od oceny pracy nauczyciela,

 • deleguje swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzoru do rozpatrzenia wniosku dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy.

2) Zasady współdziałania organów przedszkola zapewniające w szczególności

właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach

prawa i w statucie przedszkola oraz zapewniające bieżącą wymianę

informacji pomiędzy organami przedszkola.

Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa,

przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje

kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor

przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice

ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjna dla nauczycieli, strony internetowe,

korespondencje, współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak

najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy

placówki.

3) Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

 • Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

 1. W przypadku zaistniałego sporu, organ zgłasza swoje uwagi, zażalenia w formie pisemnej do dyrektora przedszkola.

 2. Dyrektor wysłuchuje stron, między którymi zaistniał konflikt.

 3. Dyrektor w terminie 14 dni podejmuje decyzję, rozstrzyga sprawę i powiadamia o swojej decyzji organy.

 4. W przypadku zaistniałego sporu pomiędzy Radą Rodziców a dyrektorem, dyrektorem a nauczycielami, spory rozstrzyga powołana komisja doraźna

w składzie dyrektor i dwóch członków z organów przedszkola, a w

szczególnych przypadkach organ prowadzący jako druga instancja.

 • Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor przedszkola i prowadzi ich rejestr.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie.

 2. W przypadku zgłaszania skargi lub wniosku ustnie, dyrektor sporządza protokół.

 3. W protokole zamieszcza datę przyjęcia skargi lub wniosku oraz krótki jej opis i dane osobowe wnoszącego skargę lub wniosek.

 4. Wnoszący i przyjmujący potwierdzają podpisem złożenie i przyjęcie skargi lub wniosku.

 5. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy dyrektor zbiera niezbędne materiały.

§ 4

Organizacja przedszkola

Statut Przedszkola określa organizację przedszkola.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Odziały tworzone są w zależności od kart zgłoszeń dziecka przedszkolnego na dany rok szkolny.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów:

a) oddział dzieci 3- letnich rozpoczynających edukację przedszkolną,

b) oddział dzieci 3-4- letnich rozpoczynających edukację przedszkolną,

c) oddział dzieci 4- letnich kontynuujących edukację przedszkolną,

d) oddział dzieci 4-5- letnich rozpoczynających i kontynuujących edukację przedszkolną.

ę)oddział dzieci 5- letnich kontynuujących edukację przedszkolną

f)oddział dzieci 5-6- letnich rozpoczynających i kontynuujących edukację

przedszkolną,

g)oddział dzieci 6- letnich kontynuujących edukację przedszkolną.

§ 5

Praca wychowawczo – dydaktyczna

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o postawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, a także program działalności innowacyjnej.

 2. Wybór programu określają odrębne przepisy.

 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

 4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

 1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

 2. co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

 3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 6

Szczegółowa organizacja wychowania, nauczania i opieki

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora do 15 maja każdego roku na podstawie zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną planu edukacyjnego, planu finansowego, a przede wszystkim liczby kart zgłoszeń. Arkusz organizacji przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

 • liczbę miejsc w przedszkolu,

 • liczbę dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny w rozbiciu na kolejne roczniki (dzieci 3 – 4 letnie, 5 letnie i 6 letnie),

 • liczbę dzieci korzystających z posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek),

 • liczbę dzieci nie korzystających z posiłków (bez wyżywienia),

 • liczbę kadry pedagogicznej w tym osoby zajmujące stanowiska kierownicze,

 • liczbę pozostałych pracowników przedszkola,

 • czas pracy poszczególnych oddziałów – dzienny i tygodniowy, dzienny czas pracy ustalony zgodnie z wnioskami rodziców,

 • ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 7

Organizacja pracy Przedszkola

 1. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwaniom rodziców (prawnych opiekunów).

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje

 1. Dzienny czas pracy przedszkola, który wynosi 11 godzin.

 2. Dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców.

 3. Czas przeznaczony na realizację zajęć obowiązkowych, który wynosi:

 • dla dzieci 3 – 4 letnich 15 minut,

 • dla dzieci 5 – 6 letnich 25 – 30 minut.

 1. Zajęcia i zabawy dowolne, w tym pobyt na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki).

 2. Zajęcia i zabawy dodatkowe – realizowane przez nauczycieli przedszkola:

– język angielski ,zajęcia rytmiczno- taneczne.

 1. Zajęcia z religii opłacane z budżetu gminy.

 2. Czas przeznaczony na spożywanie posiłków, indywidualny odpoczynek i bieżące czynności higieniczne, w tym:

 • śniadanie 9:00 – 9:30,

 • II śniadanie 11:00 – 11:30,

 • obiad 12:00 – 12:30,

 • podwieczorek 13:30 – 14:00.

3 Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia

z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań dzieci.

§ 8

Funkcjonowanie Przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Czas pracy przedszkola wynosi 10 miesięcy tj. od 01.09. do 30.06. każdego roku. Organ prowadzący ustala przedszkole pracujące w okresie przerwy wakacyjnej zgodnie z harmonogramem.

 3. Przerwa wakacyjna trwa od 01.07. do 31.08. każdego roku i jest przeznaczona na wykorzystanie:

 • urlopów wypoczynkowych pracowników przedszkola,

 • dyżurów nauczycieli na półkoloniach w czynnym przedszkolu na terenie miasta,

 • wykonanie remontów i czynności porządkowych.

 1. Zadaniem dodatkowym jest:

 • wynajem części pomieszczeń przedszkolnych,

 • organizowanie festynów, aukcji, loterii.

Fundusze uzyskane z prowadzenia w/w form działalności są przeznaczone na potrzeby przedszkola.

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie

z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu dotyczy kosztów wyżywienia oraz kosztów odpłatnych świadczeń jakie oferuje przedszkole dzieciom uczęszczającym do placówki powyżej 5 godzin dziennie.

 1. Świadczenia udzielane rzez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynoszą 1 zł za każdą godzinę – pierwsze dziecko , drugie dziecko 0,50 gr., trzecie dziecko bezpłatnie.

 2. Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci jest taka sama.

 3. Z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy nieobecny dzień, jak również zwrot opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń p-la przebywającego w nim powyżej 5 godzin.

 4. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola do grupy żywieniowej korzysta z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 5. Rodzice zobowiązani są do uiszczania opłaty za pobyt dzieci w placówce powyżej 5 godzin, z góry do 10 –go każdego miesiąca a za wyżywienie dzieci do 25-go każdego miesiąca.

§ 9

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych

z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych

przez przedszkole

1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

a) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej. Obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem diagnostycznym: „ Karta obserwacji rozwoju dziecka 3 – 4 – 5- 6- letniego”.

b) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( w październiku – listopadzie), nauczyciele dzieci 6- letnich lub 5- letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym.

c) przeprowadzenie kolejnej diagnozy ( w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

d) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

e) przekazywanie rodzicom dziecka wyników diagnozy w celu poznania przez rodziców stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

f) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

g) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania.

h) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

j) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5- letnich, a do końca roku szkolnego również dla dzieci 6- letnich.

2. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia

do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków

i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

3. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje ze

specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, logopedą.

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony dyrektora , doradcy metodycznego i rady

pedagogicznej.

5. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach

wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

a) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających programu wychowania

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danych miesiącu,

b) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

poprzez:

 • organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,

 • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci,

 • przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie ,

c) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,

d) prezentowania „ gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

e) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

f) systematycznego eksponowania prac dzieci.

6. Przedszkole prowadzi inne formy współdziałania z rodzicami, które wynikają

z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

7. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności

i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do

optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej

inicjatywy.

8. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na

poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno –

kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych

doświadczeń.

9. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora

wynikających z organizacji pracy na placówce.

10. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni

schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie

dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

11. Do zadań logopedy należy w szczególności przeprowadzanie badań

diagnostycznych, współpraca z rodzicami i nauczycielami.

12. Do zadań terapeuty należy zdiagnozowanie dziecka, współpraca z rodzicami

i nauczycielami.

Zadania pracowników administracyjno – obsługowych

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo – wychowawczej poprzez:

a) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przez ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem za zewnątrz budynku,

b) opiekę w czasie spacerów i wycieczek,

c) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e) udział w dekorowaniu sali,

f) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkoli m.in.:

a) nadzoruje, kontroluje i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

b) wspomaga nauczyciela ( zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w Sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,

c) nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

Wychowankowie przedszkola

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

a) wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,

b) pomyślne przejście tygodniowego okresu próbnego, w trakcie którego obserwowane będą takie umiejętności dziecka, jak: posługiwanie się łyżką, sygnalizowanie potrzeb ( szczególnie fizjologicznych), rozumienie poleceń nauczyciela, korzystanie z toalety,

c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

d) dziecko, którego oboje rodzice pracują,

e) dziecko z rodziny niepełnej,

f) dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola: za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 20 ust. 5, są zobowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w § 20 ust 5.

7. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

8. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w § 19 ust 5, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

10. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

11. Dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełnienia obowiązku szkolnego, maja obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie

wychowania przedszkolnego.

12. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko, o którym mowa w ust.11, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada pozytywną opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

13. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zapisu.

14. Organ prowadzący przeprowadza scentralizowana elektroniczną rekrutację.

15. Każdy rodzic ma prawo wyboru przedszkola ( wg ustalonej przez siebie kolejności priorytetów).

16. Dane do systemu mogą być wprowadzane dwiema niezależnymi od siebie ścieżkami:

a) rodzic pobiera kartę zapisu dziecka z przedszkola i wypełnioną odnosi tylko do przedszkola pierwszego wyboru,

b) rodzic/prawny opiekun składa pisemne oświadczenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało rekrutowane. Brak świadczenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

17. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta będą mogły być przyjęte do przedszkola tylko po zakończonej rekrutacji w przypadku wolnych miejsc.

18. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.

19. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się wg zasad określonych w Statucie Przedszkola.

20. W sytuacji zgłoszenia większej niż limit posiadających miejsc liczby dzieci spełniających te same kryteria, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.

21. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:

a) właściwego zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych,

b) ochrony przed przemocą,

c) poszanowania własności,

d) akceptacji jego osoby,

e) partnerskiej rozmowy na każdy temat.

22. W przedszkolu dziecko traktowane jest z troska i życzliwością. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono być pozostawione bez opieki osoby dorosłej. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie.

23. Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków ( z wyłączeniem dzieci spełniających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego ) w następujących przypadkach:

a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,

b) dwutygodniowego nieopłacenia żywienia i pobytu dziecka w przedszkolu,

c) niepunktualnego odbierania dziecka z przedszkola ( zgodnie z deklaracja rodzica),

d) niestosowania się rodziców do ustaleń zawartych w podpisanej umowie z przedszkolem,

e) jeżeli rodzic nie współpracuje z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci,

f) gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzic nie dostarczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu,

g) rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

Zasady przyjęć do przedszkola

W przedszkolu nie obowiązuje rejonizacja. Ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym ( wykaz przesłany z biura ewidencji ludności ) oraz karta zgłoszenia dziecka do przedszkola przez rodzica, prawnego opiekuna jest podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola.

§ 10

Wychowankowie Przedszkola

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko, które zostało odroczone od obowiązku szkolnego może uczęszczać do

przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy

10 lat – Art. 14 USO

3. W szczególnych przypadkach (określonych przez dyrektora i Radę Pedagogiczną)

do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 letnie.

4. Rodzice dzieci 5 i 6 – letnich zobowiązani są:

 • zgłosić dziecko do przedszkola,

 • regularnie przyprowadzać dziecko do przedszkola.

 • W przypadku nie zgłoszenia dziecka do przedszkola dyrektor ma obowiązek zastosować się do przepisów USO art. 20 (konsekwencje prawne nie spełniania obowiązku szkolnego).

5. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

– dzieci 5 –letnie, które mają prawo do rocznego przygotowania

przedszkolnego.

 • dzieci 6 – letnie, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe w dzielnicy Mijaczów,

 • dzieci matek i ojców samotnie wychowujących ,

 • dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci

z rodzin zastępczych,

– dzieci rodziców pracujących oraz niepracujących, ale korzystających ze świadczeń

placówki więcej niż 5 godzin dziennie,

 • inne dzieci w miarę wolnych miejsc.

6. Dziecku 6-letniemu w szczególnych przypadkach należy zapewnić realizację

obowiązku szkolnego poza przedszkolem.

7. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się w terminie od 01.03 do 24.03

każdego roku. Dodatkowe zapisy mogą być przeprowadzane w trakcie roku

szkolnego, w zależności od liczby wolnych miejsc w placówce. Przyjęta forma jest

karta zapisu i wywiad z rodzicami.

8. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej i warunków pobytu w przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy oraz poszanowanie jego godności,

 • właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju, życzliwego i podmiotowego traktowania,

 • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza w tym dobra innych ludzi,

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 • obiektywnej i jawnej oceny na temat jego rozwoju psychoruchowego,

 • pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

9. Przedszkolak zawsze ma prawo do:

 • akceptacji takim jakim jest,

 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

 • aktywnego udziału w dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,

 • swobody zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

 • wypoczynku,

 • zdrowego żywienia,

 • nauki.

10. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów ustalonych

w grupie, obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a szczególnie

 • przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli

i innych pracowników przedszkola,

 • dbania o higienę własną i otoczenia,

 • dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu,

 • poszanowania mienia przedszkolnego, swojego i kolegów.

11. W przypadku nieprzestrzegania praw wychowanków przedszkola, przez

jego pracowników, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza fakt do

dyrektora przedszkola

§ 11

Dokumentacja

1) Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§12

POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA I TERENY REKREACYJNE

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje pomieszczenia:

a) 7 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem ,

b) administracyjne:

– gabinet dyrektora

– pokój referenta ds. zaopatrzenia

– pokój personelu przedszkola

c) szatnie wydzielone dla każdego oddziału

d) zaplecze sanitarne

e) gospodarcze:

– kuchnię ze zmywalnią i pomieszczeniem na przygotowanie posiłków,

– magazyny artykułów żywnościowych

– piwnice, w tym pomieszczenia do przechowywania ziemniaków, warzyw, mięs, ryb, opakowań i kiszonek

– pralnie

– magazyn czystej i brudnej bielizny

– zsyp brudnej bielizny

– ciepłownicze

f) plac zabaw

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest dyrektor przedszkola.

3. Pracownicy przedszkola składają pisemne oświadczenie (na okres zatrudnienia w przedszkolu) o odpowiedzialności za mienie przedszkolne, za powierzony ich opiece sprzęt i pomoce.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut przedszkola zostaje uchwalony na plenarnym posiedzeniu Rady

Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst.

2. Członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców mają prawo wniesienia

poprawek do proponowanego tekstu statutu.

3. Wszystkie zmiany w statucie wprowadzane są Uchwałą Rady Pedagogicznej.

Po wprowadzeniu danej zmiany przygotowuje się tekst jednolity.

4. Uchwałą Rady Pedagogicznej traci moc statut Przedszkola Nr 2

z dnia 12.09.2013r.

5. Statut Przedszkola Nr 2 został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

i Radę Rodziców w dniu 12.09.2014 roku.

RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA NR 2 POZYTYWNIE OPINIUJE STATUT

W DNIU 12.09.2014 ROKU W POWYŻSZYM BRZMIENIU.

1. Gaweł Elżbieta …………………………………………..

2. Gocyła Aneta ……………………………………………

3. Karcz Iwona ……………………………………………

4. Księżyk Gabriela ……………………………………………

5. Maroń Małgorzata ……………………………………………

6. Polak Edyta . ………………………………………….

7. Szewczyk Ilona …………………………………………..

8. Szewczyk Lidia ……………………………………………

9. Szczepańczyk Agnieszka . ………………………………………

10. Warmuz Iwona …………………………………………..

11. Wierzbicka Barbara ……………………………………………

RADA RODZICÓW POZYTYWNIE OPINIUJE NINIEJSZY STATUT, NIE WNOSZĄC ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….